top of page
Home: Welcome

AI Education

Chuẩn bị lực lượng lao động cho nền kinh tế thị trường hiện đại toàn cầu.

 

AI Education được thành lập để giúp sinh viên Việt Nam sẵn sàng gia nhập vào lực lượng lao động hiện đại toàn cầu bằng cách cung cấp nền tảng cho học tập suốt đời các kỹ năng tương lai.

bottom of page