top of page

Chuyển đổi số

01

Chuyển đổi số trong giáo dục là gì?

Chuyển đổi số trong ngành giáo dục, nghĩa là việc áp dụng công nghệ, cũng dựa vào mục đích, cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục và được ứng dụng dưới 3 hình thức chính: Ứng dụng công nghệ trong lớp học, Ứng dụng công nghệ trong phương pháp dạy học, Ứng dụng công nghệ trong quản lý

Tính cấp thiết của Chuyển Đổi Số cho nền giáo dục

Chất lượng nguồn nhân lực tại Việt Nam đang thua kém so với các nước trong khu vực và thế giới đặc biệt là các kỹ năng cần thiết cho nghề nghiệp và kỹ năng số. Cụ thể, Việt Nam xếp thứ 97/141 về kỹ năng số, 116/141 về kỹ năng của sinh viên mới ra trường, 102/141 về chất lượng đào tạo nghề.

03

Chương trình chuyển đổi số của AI Education sẽ bám sát theo định hướng của chương trình chuyển đổi số Quốc gia trong đó tập trung vào phát triển nền tảng hỗ trợ dạy và học từ xa, ứng dụng triệt để công nghệ số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập; đào tạo kỹ năng số cho giáo viên IT và học sinh; số hóa tài liệu, giáo trình; xây dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tầm nhìn và mục tiêu của chương trình

Các tuyến giải pháp chính

Để đạt được những mục tiêu đề ra, AI Education sẽ tập trung vào ba tuyến giải pháp chính bao gồm: Trang bị hệ thống Chromebook, Đào tạo kỹ năng cho các nhà giáo dục, và Triển khai chương trình đào tạo FutureSkills cho mỗi học sinh Việt Nam theo mô hình Blended Learning.

02

04

bottom of page